“Bijbel of New Age”

Samenvatting van de lezing van Martin Kamphuis in 2009 in Utrecht voor “Bijbel of New Age”: Beschouwing van het Tibetaanse Boeddhisme en de rol van de Dalai Lama in deze tijd. Vergelijkingen met het christelijk geloof

1. Geestelijk proces
Iemand die zijn geest opent voor het boeddhisme, reist als het ware buiten zijn grenzen, de geest opent zich dan voor andere sferen. Het onderwijs van een lama werkt in op de geest van de leerling. Men wordt a.h.w. gedoopt in de geest van het boeddhisme. Daardoor nemen zij dingen anders waar en ordenen die anders, namelijk in de zin van de boeddhistische leer. Boeddhist wordt je door je toevlucht te nemen tot Boeddha (het doel), de leer (dharma) en de gemeenschap (sangha). In eerste instantie komt het boeddhisme tolerant over. Schijnbaar kun je alle dingen blijven doen. Men heeft geduld met de onrustige westerling. Hij krijgt het advies om te mediteren. Zo zal hij de rust vinden die ook een Boeddhabeeld uitstraalt. De eerste aanblik van het kruis bewerkt geen rust. Maar toen Jezus leefde en gedoopt werd kwam een stem uit de hemel, die zei: dit is mijn geliefde zoon. Het getuigenis van Jezus kwam dus uit de hemel, terwijl het getuigenis van Boeddha, zo zei hij bij zijn verlichting, uit de aarde kwam.

Boeddhisme is een religie die open staat voor andere culturen, het past zich aan bij de geloofswaarden die er al zijn. Westers boeddhisme is een zachte vorm van het oorspronkelijke uit het Oosten. Aanvankelijk combineren vele westerlingen hapjes religie, een beetje Jezus, een beetje Boeddha en een beetje andere oude en/of nieuwere religies. De lama ziet dit niet als een probleem voor de beginneling. Het boeddhisme lijkt heel tolerant te zijn. Men ziet andere religies als delen van de waarheid. De volledige waarheid heeft echter alleen het boeddhisme in pacht. Het doel van de menswording is de verlichting. Zij wil het licht van deze absolute waarheid laten schijnen.

De Bijbelse waarheid echter is die van Jezus, die zegt: “Ik ben de Waarheid” (Joh. 14:6) en Ik ben het Licht der wereld” (Joh. 8:12). De bekende Duitse monnik Anselm Grün, meer boeddhist dan christen, beweert: “Jezus belichaamt ook de wijsheid van Boeddha”. En in de voetbalsport omarmde Klinsmann toen hij trainer was van Bayern München het boeddhistische gedachtegoed door in de trainingsruimte boeddhabeelden op te stellen en zijn spelers mentale geestestraining aan te bieden voor een goede energiestroom.

De in pij gehulde, minzaam lachende dalai lama, een veel gevraagde spreker op internationale congressen, verklaarde: “Ik geloof vast in de kracht van de waarheid” Hij schrijft, hoe hij de Chinezen vergeeft en stelt zich voor, dat ze met lichtende energie worden aangestraald. Is dit vergeving, zoals God die bedoelt? Maar het fascineert wel. Mededogen, barmhartigheid, vergeving op de manier van visualiseren, waardoor licht naar die Chinese vijanden stroomt. Dat klinkt allemaal goed. Maar is het boeddhisme werkelijk zo vreedzaam als het lijkt?

Jezus roept op tot een bewuste beslissing: “Volg Mij”. Het boeddhisme ziet de hoogste staat van het mens-zijn in het zichzelf helemaal verliezen, in verlichting. Dat is de toestand van totale leegte. Daarin is niets meer, geen gevoel, geen waarneming en geen bewustzijn. Om deze persoonsloze toestand te bereiken wordt mededogen in die zin geoefend, dat je jezelf totaal opgeeft. In tegenstelling tot dat niet werkelijk deelhebben aan het lijden van anderen, betekent christelijke naastenliefde actieve bewogenheid met de naaste. In het boeddhisme gelden andere principes en andere motivaties. Het boeddhisme kent een wet, maar geen God, geen wetgever. Uiteindelijk ben je je eigen norm en maatstaf.

Het boeddhisme kent een voor ons bijzondere vorm van relativisme: doden van mensen kan een goede daad zijn. Zo zei een lama eens tegen Martin: “Hitler kan wel een bodhisattva (heilige) geweest zijn. Joden zijn door hem misschien wel bevrijd van hun trots en in een ander leven geïncarneerd in een boeddhistisch land”.

2. De waarheid
De toestand van verlichting wordt ook wel absolute waarheid genoemd en kan alleen door diepe meditatie bereikt worden. Hier in de wereld is alles relatief. De absolute waarheid kan volgens het tantra boeddhisme echter als een speerpunt in de relatieve wereld binnendringen in de vorm van bepaalde boeddhawezens. De kracht van deze waarheid komt uit de “verlichte sfeer” en is in feite occulte kracht. Omdat het boeddhisme geen God kent, heeft deze kracht niets met de Waarheid van God te maken.

3. Reïncarnatie en magie
Boeddhisten geloven in een oneindige kringloop van geboorte en opnieuw geboren worden. Je karma bepaalt hoe je wordt geboren, als mens, dier of helwezen. Omdat je met elk woord en elke handeling karma creëert dat gevolgen heeft voor een volgend leven, moet je oppassen voor wat je doet of zegt. Om verlicht te worden moet een boeddhist zoveel mogelijk goede daden doen. De Bijbel leert niet, dat je door goede werken verlost kan worden en kent geen reïncarnatie.

In het Tibetaans boeddhisme treft men veel magie aan. Ondermeer het leviteren, het loskomen van de grond. De verbondenheid van de Dalai Lama met magie komt tot uitdrukking in het doorvoeren van inwijdingsrituelen, in de raadpleging van het staatsorakel, in het bouwen van stupa’s (boeddhistische heiligdommen), in het overal op de wereld laten leggen van mandala’s en door deelname aan het ingraven en afzinken van schatvazen.

4. Boodschap
Jezus Christus geeft zijn discipelen de opdracht om alle volken het evangelie te verkondigen en mensen tot Zijn discipelen te maken. De dalai lama echter wordt gezien als een kanaal voor onzichtbare boeddhawezens. Over geïnteresseerde holywoodsterren zei hij eenmaal: “Ik ben voor hen, wat zij denken, dat ik voor hen ben”. Daarmee bedoelt hij: “Als zij denken, dat ik een boeddha of god ben, dan krijgen ze ook een goddelijke, of boeddha-zegen”. De Dalai Lama wordt als hoogstaande bodhisattva gezien. Dat is een wezen dat zijn boeddha-schap nog uitstelt om andere wezens op weg daarheen te kunnen helpen. Het hele leven van de Dalai Lama is daarom per definitie zending. Boeddhisten hebben een uitgesproken zendingsbewustzijn, maar verkondigen op een heel andere manier dan christenen. Vaak door het uitoefenen van magie.

5. Meditatieve spiritualiteit
Bij de westerse begrippen contemplatie, overpeinzen, nadenken over en mijmeren is er sprake van volop bewustzijn. Men is wakker en waakzaam. Bij boeddhistisch mediteren echter gaat het erom bewustzijnsverandering te bewerkstelligen: een verlaagd bewustzijnsniveau en een verlaagd kritisch vermogen. Er is sprake van verzinken in, oplossen in het al of niets. In de zogenaamde leegheid is immers ook het bewustzijn verdwenen. Er is sprake van opheffing van dualiteit. De mystiek van Meester Eckhart valt te herkennen:

“Daarom vraag ik God, dat hij me aan God gelijk maakt, want mijn wezenlijk bestaan is boven God …”. Uit deze positie “boven God”, meent Eckhart zich als zijn eigen schepper te herkennen: “Ik was de oorzaak van mijzelf”. Met de eenheidservaring zonder een vorm van dualiteit blijft tenslotte noch de mens noch God over. Alles vloeit in elkaar over in een alles omvattende eenheid.

In de Bijbel gaat het niet om het zoeken van een eenheidservaring, maar om het ontmoeten van de Persoon van God. Daarbij kunnen we de dualiteit tussen ons en God niet opheffen. God is en blijft de schepper en wij Zijn schepsels. In de relatie met de Schepper gaat het in eerste instantie niet om een ervaring, maar veelmeer om communicatie. Het hoogste doel van het boeddhisme is bevrijd te zijn van lijden, te komen in een toestand zonder lijden. Jezus roept ons echter op Hem te volgen en bereid te zijn ons persoonlijke kruis op te nemen. Als Petrus Jezus adviseert zich niet te laten kruisigen, bestraft Deze hem met de woorden “ga weg satan!”

6. Wetenschap
Volgens het boeddhisme is het zichtbare niet reëel, maar illusie. Men gelooft, dat de eigenlijke realiteit een onzichtbare verlichtingsrealiteit achter de dingen is. De huidige wetenschap is bijvoorbeeld bezig het achterland van de kwanten te onderzoeken. God mag hierin geen rol meer spelen. Daarom is in de moderne natuurwetenschappen het boeddhisme eerder een gesprekspartner dan het christendom. Boeddhisten kennen immers geen scheppergod. Men vermoedt nu achter de kwanten het boeddhistische doel van de leegte. Ook wordt ook met geld van de Dalai Lama onderzoek gedaan naar hersenfrequenties bij diepe meditatie. De daarin optredende gammagolven kunnen een positieve, herstellende invloed op de hersenen hebben. Maar iets dat werkt is nog niet automatisch goed of van God afkomstig! Er zijn buiten het zicht van de Bijbel veel dingen die in eerste instantie een positieve werking hebben, maar geestelijk toch schadelijk zijn. Daarom waarschuwt Paulus de christenen: “Wij nu hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is” (1 Kor. 2:12).

De dalai lama ontving in 2007 een eredoctoraat van de universiteit van Munster op het vakgebied van de chemie! De professoren hebben hier in de zin van de New Age beweging gehandeld. Marilyn Ferguson (auteur van het baanbrekende new age boek De aquarius samenzwering) beweerde al: “Bij de grote, onomkeerbare verandering die als een aardbeving op ons af komt ... gaat het om een nieuwe geest. Een opzienbarende, nieuwe kijk op de wereld begint, die baanbrekende wetenschappelijke bevindingen en inzichten van het oudste menselijk gedachtegoed omvat”
De kernvraag is: bestaat er een persoonlijke God, die mij liefheeft en met wie ik spreken kan? Of gaat het om een onpersoonlijke kracht, die in alle dingen is, die ter beschikking staat en geen eigen normen heeft, waardoor de mens zichzelf tot god ontwikkelt, of zich in het nirwana kan oplossen?

7. Vrede
‘Kalachakra staat voor wereldvrede’. Het Tibetaanse boeddhisme maakt ook aanspraak op wereldheerschappij. Daartoe dient een leersysteem vol van alchemie en magie, het Kalachakra-Tantra. De tekst van dit systeem verkondigt dat ondermeer Adam, Henoch, Abraham, Jezus en Mohammed tot de familie van demonische slangen behoren. Dat toont een basisvijandschap tegen alle monotheïstische religies. Met de uitspraak ‘Kalachakra voor wereldvrede’ bedoelt de Dalai Lama dat het pas vrede zal zijn als de monotheïstische godsdiensten zijn uitgeroeid. Dit zijn zaken die niet in het Westen bekend zijn.

De Bijbel spreekt van een belangrijkere vrede, namelijk de vrede met God: “Wij dan, gerecht-vaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus.” (Rom. 5:1).

8. De wet
De vijf grote geboden van het boeddhisme zijn: niet doden, niet stelen, niet echtbreken, niet liegen en geen bedwelmende middelen gebruiken. In de Bijbel heeft God de geboden gegeven, maar in het boeddhisme is sprake van een wet zonder wetgever. Monniken en nonnen hebben veel geboden te houden. Bij verdergaande geloften, zoals de boddhisattva-gelofte, zijn meer dan 600 regels na te leven. Omdat er geen wetgever is als uitwendige maatstaf, zijn regels niet absoluut zoals blijkt uit een uitspraak van de Dalai Lama: “Lieg nooit, tenzij je door leugens iemand kan helpen …”.

9. Tenslotte
Bij nader onderzoek blijkt de vredelievende uitstraling van de lachende Dalai Lama bedrieglijke schijn te zijn. Occulte rituelen met perverse offers en magische sexuele oefeningen tonen een onzichtbare realiteit, die door boeddhisten als waarheid wordt beschouwd. Door het leggen van zandmandala’s (dit zullen we in een volgend artikel behandelen), het bouwen van Stupa’s en het houden van inwijdingsrituelen wordt deze occulte realiteit ook in de westerse wereld doorgezet. Het belangrijkste dat we echter moeten weten is, dat verlichting of boeddha een toestand is zonder God. Boeddhisten kennen geen schepper- en verlossergod, zei de dalai lama bij een conferentie met christenen. Hij waarschuwt daarom zelf voor mensen die zich boeddhistisch christelijk noemen.

De relaties van de jonge dalai lama met Mao Tse-tung, en later met (ex) SS’ers en neofascisten, met de Japanse gifgasgoeroe Shoko Asaha en de Shugden affaire tonen een duistere actualiteit, die zich niet beperkt tot de theorie van het Tibetaans boeddhisme. Ook het vernietigen van zandmandala’s (wat in een volgend artikel behandeld zal worden) is meer dan een culturele of kunstzinnige rariteit. De vriendelijke glimlach van “zijne heiligheid” de Dalai Lama, hoogste gezaghebber, staatshoofd en god in één persoon, lijkt de westerling meer te bekoren dan de gruwelijke werkelijkheid van de tantrische Kalachakra, de methode om nog in dit leven, mede door seksuele perversiteiten tot verlichting te komen. Is dit de man die tolerantie en vrede nastreeft? Die geesten en demonen op andersdenkenden afstuurt? Verdiende hij de Nobelprijs voor de vrede?

In het boek Buddhismus auf dem Weg zur Macht (ISBN 3-9808634-0-9) waarvan de Neder-landse vertaling nog dit jaar zal verschijnen, beschrijft het echtpaar Kamphuis de achtergronden van het boeddhisme en waarom deze religie in het Westen zo makkelijk ingang vindt.

Verpakt in exotische folklore en rituelen wordt in het Westen feitelijk een een magische bezetting en wegbereiding voor de “lamaïstische dharma” uitgevoerd. Zelfs in universiteiten, kerken en kathedralen.


Martin Kamphuis trok eind jaren 70 als avonturier de wereld rond, studeerde psychologie en reisde enkele malen naar India en Nepal. Hij liet zich onderwijzen door Tibetaanse lama’s en werd praktiserend boeddhist. Vervolgens vestigde hij zich als alternatief therapeut met een rebirthing centrum op een woonboot in Amsterdam. Krampachtig werkend aan zijn boeddhistische idealen trok hij samen met zijn Duitse vriendin Elke opnieuw naar het Oosten. Op een wonderlijke manier raakten zij in Australië verzeild in een levendige kerkdienst en bekeerden zich tot het christelijke geloof. Zij vestigden zich daarna in Duitsland. Hun eerste boek werd onder de titel “Weg van Boeddha” ook in Nederland uitgegeven. U kunt dit boek bij ons bestellen.


Afbeelding
1: Bodhi-boom in Bodhgaya
2: Zenruimte in een Nederlands klooster
3: De dalai lama in een karakteristieke houding
4: Het staatsorakel van de Tibetanen

Voor verdere informatie kunt u een oogje op onderstaande websites en artikelen werpen:

http://www.gateway-ev.de/home/home_nl.php
De website Gateway van Martin en Elke Kamphuis. Voor een lezing of een andere vorm van onderricht kunt u rechtstreeks of via ons een afspraak maken.

http://bijbelofnewage.info
Stichting Sense beheert ondermeer het archief van de opgeheven Interkerkelijke “Werkgroep Bijbel of New Age” (1989-2010)

www.stichting-sense.nl
Website Stichting Sense.

http://www.trimondi.de/deba.ne.html
Het werk van Trimondi, die een tijdlang in het kamp van de dalai lama verkeerde, heeft een storm van kritiek door boeddhisten en oecumenische theologen opgeroepen, bijna altijd over bijzaken, nooit op de inhoudelijke kant van zijn boeken en website.

http://www.trimondi.de/SDLE/Index.htm
Het boek “Der Schatten des Dalai Lama” (De schaduw van de Dalai Lama) staat in de Engelse taal integraal op het internet.

http://www.eunacom.net/DalaiLama_E.htm
Lees over de doodsbedreiging aan Colin Goldner naar aanleiding van zijn boek Dalai Lama –Fall eines Gottkönigs

© Stichting Sense 2011

In een volgend artikel gaan we ondermeer in op de valse beelden van het boeddhisme zoals de dalai lama die in het Westen verspreidt. Klopt het beeld van Tibet als het harmonische, vredelievende boeddhistische paradijs Shangri-La? Is de dalai lama pacifistisch? Wat zocht Hitler in Tibet? Bedrijft het boeddhisme werkelijk geen zending? Waarom slaat het Tibetaanse boeddhisme zo aan in Duitsland? De macht van de Tibet Lobby.

Publicatie uit het materiaal van Stichting 'SENSE' voor Online Bijbel Europa www.onlinebible.org
Teksten : Drs. Gerrit van Ginkel en Jan van Dijl
Redactie: Jan van Dijl
Redactie adres: info@stichting-sense.nl
Lijst van boeddhistische termen

Informationen zum Newsletter

Registrieren Sie sich und erhalten Sie regelmäßig wissenswerte Informationen über unsere Arbeit und unsere Veranstaltungen.

Wichtig: Nach Ihrer Anmeldung senden wir eine Nachricht an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie diese, damit Sie in unseren Verteiler aufgenommen werden. Falls Sie die Bestätigungsmail nicht beantworten, wird Ihre Anmeldung automatisch wieder gelöscht.

Die von Ihnen angegebenen Daten werden ausschließlich zum Personalisieren unseres Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.
Damit dieser Newsletter nicht ungewollt in Ihren Spamordner verschoben wird, tragen Sie bitte unsere Absenderadresse in Ihr persönliches Adressbuch ein.

Sie möchten sich wieder abmelden?
Den Newsletter können Sie jederzeit wieder abbestellen. Wenn Sie sich dazu entschließen sollten, verwenden Sie bitte den Abmeldelink in dem E-Mail-Newsletter.

GateWay e.V.